Unser Vorstand

Yuliya Varsh, Vorsitzende, VSStÖ Leoben
Yuliya Varsh

Erich Kodon, Stellvertretender Vorsitzender, VSStÖ Leoben
Erich Kodon

Stv. Vorsitzender*

Isabella Gappmayer, Frauen*sprecherin, VSStÖ Leoben
Isabella Gappmayer

Markus Gallaun, Sekretär, VSStÖ LEoben
Markus Gallaun

Magdalena Hobicher, Kassierin, VSStÖ Leoben
Magdalena Habicher

Kassierin*